Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap Voldt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31034646 en is statutair gevestigd te Haarbos 16 (3953 HA) te Maarsbergen.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Offerte: Alle schriftelijke aanbiedingen aan koper tot levering van producten door verkoper, waaraan deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden. Voldt: Leverancier van Producten aan Koper. Koper: Natuurlijke of rechtspersoon die een professionele of commerciële activiteit uitoefent en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper. Overeenkomst: De koopovereenkomst (overeenkomst op afstand) tot verkoop en levering van producten die Koper van Voldt koopt. Producten: De door Voldt aangeboden producten zijn accessoires en onderdelen voor auto's in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voldt en op iedere overeenkomst tussen Voldt en een koper, alsmede op elk door Voldt aangeboden product. Voordat een (koop)overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de koper van deze algemene voorwaarden kennis te kunnen nemen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Voldt de koper informeren over de wijze waarop toegang verkregen kan worden tot de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de website van Voldt gepubliceerd zullen worden, zodat de koper de algemene voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. In uitzonderlijke gevallen kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met Voldt is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende-, wijzigings- en vervolgovereenkomsten met koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt/worden de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met hetzelfde doel als de oorspronkelijke bepaling. Inhoudelijke onduidelijkheden, interpretaties of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien in deze Algemene Voorwaarden naar hem/haar wordt verwezen, dient dit tevens te worden uitgelegd als een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht, indien en voor zover relevant.

Artikel 3 - Het aanbod

Alle aanbiedingen van Voldt zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod bestaat eerst nadat dit schriftelijk is vastgelegd. Het aanbod van Voldt is niet bindend. Voldt is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd of indien de koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Voldt is echter gerechtigd een overeenkomst met een potentiële koper te weigeren, indien daarvoor een geldige reden bestaat. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product met de daarbij behorende prijs. De beschrijving is zo gedetailleerd dat de koper het aanbod goed kan beoordelen. Kennelijke of onjuiste fouten in het aanbod kunnen Voldt niet binden. Alle afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de (afstands)overeenkomst. Voldt kan niet garanderen dat de kleuren op de afbeelding exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het product. Levertijden en -condities genoemd in het aanbod van Voldt gelden bij benadering en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voldt niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken of de aanbieding tegen een deel van de opgegeven prijs. Indien en voor zover er sprake is van een aanbieding geldt deze niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en volgens het bestelprincipe.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een aanbod van Voldt heeft aanvaard door het betreffende product via e-mail en/of website te bestellen en Voldt deze bestelling schriftelijk aan de klant bevestigt. Voldt kan een aanbod doen via de website. Indien de koper het aanbod heeft aanvaard door het aangaan van een overeenkomst met Voldt, bevestigt Voldt de overeenkomst schriftelijk, althans per e-mail, aan de koper. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Voldt daaraan niet gebonden. Voldt is niet aan het aanbod gebonden indien de koper redelijkerwijs kon of had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan een dergelijke vergissing of drukfout kan de koper geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

Voldt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Voldt het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht door derden te laten verrichten. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voldt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Voldt worden verstrekt. Indien de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Voldt zijn verstrekt, heeft Voldt het recht de uitvoering van de overeenkomst te annuleren. Bij de uitvoering van de overeenkomst is Voldt niet verplicht aanwijzingen van de koper op te volgen indien deze de inhoud of omvang van de overeenkomst wijzigen. Indien de instructies extra werk voor Voldt met zich meebrengen, dient de koper de extra of verdere kosten dienovereenkomstig te betalen. Voldt kan een garantie of volledige vooruitbetaling van de koper verlangen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst. Voldt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voldt is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voldt kenbaar was. Koper vrijwaart Voldt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 6 - Annuleringstermijn

Bij aflevering van de producten: Bij de aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger. De consument heeft na herroeping 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk - in de originele staat en originele verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij de verkoper hiervan op de hoogte stellen binnen 30 dagen na ontvangst van het product.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij de verkoper hiervan op de hoogte stellen binnen 30 dagen na ontvangst van het product.

Artikel 7 Levering

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Voldt kenbaar heeft gemaakt. Indien de aanvang, uitvoering of levering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de koper niet tijdig alle benodigde gegevens heeft verstrekt, onvoldoende medewerking heeft verleend of door andere omstandigheden waarop Voldt geen invloed kan uitoefenen, heeft Voldt recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Koper zal Voldt schriftelijk op de hoogte stellen van de vertraging en Voldt een redelijke termijn gunnen om de levering voort te zetten. Koper heeft door de opgetreden vertraging geen recht op schadevergoeding. Koper is verplicht de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, ook indien deze eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is Voldt gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper. Indien de zaken door Voldt of een externe vervoerder worden bezorgd, is Voldt gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Voldt gegevens behoeft van de koper in verband met de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd niet eerder aan dan nadat de koper alle benodigde gegevens aan Voldt ter beschikking heeft gesteld. Indien Voldt een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere levertijden. Voldt heeft het recht de goederen in gedeelten te leveren, tenzij dit afwijkt van de overeenkomst of de deellevering zelfstandige waarde heeft. Voldt heeft het recht geleverde zaken afzonderlijk te factureren. Leveringen kunnen slechts plaatsvinden indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voldt behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees bestaat voor wanbetaling.

Artikel 8 Verpakking en transport

Voldt verplicht zich jegens de koper de te leveren zaken deugdelijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik in goede staat ter bestemming aankomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), verpakking en verpakkingsmateriaal. Ontvangst van de goederen zonder opmerkingen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat verkeerde.

Artikel 9 Inspectie en klachten

Koper is verplicht de geleverde zaken op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de geleverde zaken, te (doen) onderzoeken en deze slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om de aanwezigheid van het product te kunnen beoordelen. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Zichtbare gebreken dienen na levering aan Voldt schriftelijk te worden gemeld op thom@koff.nl. Indien het product door onzorgvuldige behandeling door de koper beschadigd raakt, is de koper aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. De koper is verplicht het product te onderzoeken en zich te informeren over het gebruik en, in geval van eigen gebruik, het product te testen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Voldt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het product door de koper. Indien tijdig wordt gereclameerd overeenkomstig het vorige lid, blijft de koper gehouden tot betaling van de gekochte zaken. Indien de koper de gebrekkige zaken wenst te retourneren, kan hij/zij dit alleen doen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Voldt, op de door Voldt aangegeven wijze. Voldt heeft het recht een onderzoek in te stellen naar de echtheid en staat van de geretourneerde goederen alvorens over te gaan tot terugbetaling. Terugbetalingen aan de koper zullen zo snel mogelijk worden verwerkt, maar de betaling kan tot drie dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetalingen worden gedaan op het rekeningnummer dat eerder is opgegeven. Als de koper zijn recht op reclamatie uitoefent, heeft hij niet het recht om zijn betalingsverplichting uit te stellen of openstaande facturen te annuleren.

Indien door toedoen van Voldt onvolledig wordt geleverd en/of één of meer producten ontbreken, zal Voldt op verzoek van de koper het ontbrekende product of de ontbrekende producten retourneren of de nabestelling annuleren. Bevestiging van ontvangst van producten is in dit geval essentieel. Eventueel door de koper geleden schade als gevolg van niet-conforme levering wordt door Voldt niet vergoed.

Artikel 10 Prijzen

Gedurende de aanbiedingsperiode kunnen de prijzen van de aangeboden producten niet worden verhoogd, tenzij er sprake is van een wijziging van het BTW-tarief. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De in het aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals in- en uitvoerrechten, transport- en loskosten, verzekeringen en eventuele belastingen en heffingen. Bij producten of grondstoffen waarvan de prijs op de financiële markt fluctueert en waarop Voldt geen invloed heeft, kan Voldt deze producten tegen variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen indicatief zijn en kunnen variëren.

Artikel 11 Betaling en incasso

Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, op de aangegeven wijze. De Koper kan geen enkel recht of verwachting doen gelden op grond van een vooraf verstrekte prijsopgave, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Koper zal een eenmalige betaling verrichten op de bij Voldt bekende bankrekening en gegevens. Partijen kunnen slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voldt een afwijkende betalingstermijn overeenkomen. Indien een periodieke betalingsverplichting van koper is overeengekomen, heeft Voldt het recht de geldende prijzen en tarieven schriftelijk te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. In geval van liquidatie, faillissement, staking of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Voldt op de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Voldt heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voldt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Voldt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Indien de afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt en dit ook niet binnen 30 dagen na het verstrijken van de aan de afnemer gestelde betalingstermijn heeft gedaan, is de afnemer in verzuim. Voldt zal vanaf de dag dat de koper in verzuim is, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente vorderen vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de ontvangst van volledige voldoening en vergoeding van buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 BW, welke zal worden berekend volgens de tabel in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten per 1 juli 2012. Indien de heer Voldt meer of hogere kosten heeft gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De koper zal tevens de gerechtelijke en executiekosten betalen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Voldt geleverde zaken blijven eigendom van Voldt totdat koper alle verplichtingen uit alle met Voldt gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren indien de eigendom nog niet geheel is overgegaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Voldt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Voor het geval Voldt haar eigendomsrecht overeenkomstig dit artikel wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtigt Voldt of een door Voldt aan te stellen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Voldt zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Voldt heeft het recht de door de koper gekochte producten onder zich te houden indien deze nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ook indien Voldt de verplichting heeft deze over te dragen of te leveren. Indien de koper alsnog niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zal Voldt haar best doen de gekochte producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, aan de koper te leveren. Kosten en andere (gevolg)schade voortvloeiende uit de opslag van de gekochte producten zijn voor rekening en risico van koper en zullen door koper op eerste verzoek aan Voldt worden vergoed.

Artikel 13 Garantie

Voldt staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of gezondheid, alsmede aan de op het moment van uitvoering van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen/voorschriften. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper. Indien garantie wordt gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en tot de garantie die van de leverancier/fabrikant is verkregen.

Artikel 14 Annulering en ontbinding

Voldt heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Voorts heeft Voldt het recht de tussen Voldt en de koper bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de koper zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met Voldt niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Daarnaast heeft Voldt het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat Voldt niet langer nakoming van de overeenkomst kan vorderen of nakoming in redelijkheid en billijkheid niet langer kan vorderen, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet langer van Voldt kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voldt op de koper onmiddellijk vervallen. Indien Voldt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Voldt haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Voldt is te allen tijde gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van de overeenkomst door Voldt leidt tot aansprakelijkheid van Voldt voor schade aan koper of derden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door Voldt in verband met de overeenkomst gemaakte kosten, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Voldt beperkt tot het maximale bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij gedane uitkering per ongeval en jaar. Voldt is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst en/of verlies, gemiste besparingen en schade door het gebruik van geleverde producten. Voldt is niet verantwoordelijk en/of verplicht tot herstel van schade voortvloeiend uit het gebruik van het product. Voldt geeft strikte instructies voor onderhoud en gebruik die door de koper moeten worden opgevolgd. Alle schade aan producten als gevolg van slijtage en gebruik zijn uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder vallen gebruikssporen, slijtage, val-, licht- en waterschade, diefstal, verlies etc.). Voldt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van een handelen of nalaten als gevolg van (gebrekkige en/of onjuiste) informatie op websites of gelinkte websites. Voldt is niet verantwoordelijk en/of verplicht tot herstel van schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het product. Voldt geeft strikte instructies voor onderhoud en gebruik die door de koper moeten worden opgevolgd. Alle schade aan producten als gevolg van slijtage en gebruik zijn uitdrukkelijk uitgesloten van verantwoordelijkheid (hieronder vallen gebruikssporen, slijtage, schade door vallen, licht- en waterschade, diefstal, verlies, etc.). Voldt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van een handelen of nalaten als gevolg van (gebrekkige en/of onjuiste) informatie op websites of gelinkte websites. Voldt is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Voldt garandeert niet dat de door/namens Voldt verzonden content en e-mails juist en volledig overkomen of tijdig worden ontvangen. Alle aanspraken van koper wegens gebreken van Voldt vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan Voldt zijn gemeld binnen één jaar nadat koper bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten die aan de aanspraken ten grondslag liggen. In ieder geval vervallen alle aanspraken van koper één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 16 Overmacht

Voldt is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht, noch is Voldt aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Voldt en noch krachtens de wet, een rechtspraak of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht bij toeleveranciers van Voldt, (ii) tekortkoming van toeleveranciers in de nakoming van verplichtingen die door koper aan Voldt zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebreken in zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomstoringen, (vi) storingen in het internet, computernetwerken en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld als gevolg van computercriminaliteit).(vii) onderbreking van het internet, computernetwerken en telecommunicatiefaciliteiten (bijv. als gevolg van computercriminaliteit), (vii) onderbreking van het internet, computernetwerken en telecommunicatiefaciliteiten (bijv. als gevolg van computercriminaliteit). (bijv. als gevolg van computercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) stakingen in het bedrijf van Voldt, en (xi) andere situaties die naar het oordeel van Voldt buiten haar macht liggen en Voldt tijdelijk of blijvend verhinderen haar verplichtingen na te komen. Voldt heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Voldt haar verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst ontbinden. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Voldt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voldt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper dient deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de goederen het magazijn van Voldt verlaten.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Voldt zijn het exclusieve eigendom van Voldt en kunnen niet worden overgedragen aan koper. Het is koper verboden enig document waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Voldt berusten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voldt openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te bewerken of ter beschikking te stellen aan derden. Indien koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Voldt geleverde producten, dient Voldt uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de voorgenomen wijzigingen. Koper mag de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Voldt rusten niet gebruiken op een andere wijze dan is overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Voldt zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van koper en websitebezoekers. Op verzoek zal Voldt de betrokkene informeren. Indien Voldt op grond van de overeenkomst zorg dient te dragen voor informatiebeveiliging, zal deze beveiliging voldoen aan overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de taken en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

ARTIKEL 20 Klachtenregeling

Opdrachtnemer beschikt over een naar behoren erkende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen met een volledige en duidelijke omschrijving worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van de klacht en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij een klacht dient de consument eerst contact op te nemen met Voldt. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument contact op te nemen met de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos bemiddelt. Indien geen oplossing wordt gevonden, kan de consument zich wenden tot de Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com), waarvan de uitspraak bindend is en zowel door de ondernemer als de consument wordt aanvaard. Aan het voorleggen van een geschil aan deze commissie zijn kosten verbonden die de consument aan de commissie moet betalen. Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht ontslaat de verzekeringnemer niet van zijn verplichtingen, tenzij de verzekeringnemer schriftelijk anders verklaart.

Indien de klacht naar het oordeel van opdrachtnemer gegrond is, zal opdrachtnemer de geleverde producten naar haar keuze kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 21 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Voldt.nl en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Voldt en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is steeds de Nederlandse tekst beslissend. Voldt heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Alle geschillen die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de overeenkomst tussen Voldt en de koper zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, tenzij dwingende wetsbepalingen een andere rechter bevoegd verklaren. Maarsbergen, 26 februari 2020".